Yoga4you.nl, gevestigd aan Ruimtevaart 24 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Yoga4you.nl
p/a Ruimtevaart 24
Amersfoort
www.yoga4you.nl
0640502955

Els Demoed is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga4you.nl
Zij is te bereiken via WhatsApp 0640502955.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Yoga4you.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens bij het invullen van een intakeformulier:
* Lichamelijke klachten/lichaamsbeperkingen
* doel waarom je aan yoga wilt doen
– Tevens informatie die je actief verstrekt bijvoorbeeld door opmerkingen bij het inschrijfformulier in te vullen, meedeelt in correspondentie en/of telefonisch of tijdens de les.

Yoga4you.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Facturering

– om rekening te houden met jouw klachten tijdens de lessen

– Yoga4you.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga4you.nl neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga4you.nl tussen zit.

Yoga4you.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. WordPress voor website:
  Wanneer je aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal naam en emailadres worden bewaard.
 2. Google Analytics:
  voor het bijhouden van het websiteverkeer. Persoonlijke gegevens of IP adres worden niet vastgelegd.
 3. Aweber:  Voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitsluitend het mailadres is verplicht. Mocht je andere gegevens invullen (voornaam, achternaam) dan zullen ook die worden bewaard.
 4. Asperion boekhoudprogramma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Yoga4you.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Inschrijfformulieren moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Yoga4you.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals onze boekhouder, mailprogramma, websitebeheerder, bank of andere derden die worden ingeschakeld. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER:

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je emailadres wordt buiten de EER verwerkt door Aweber die gevestigd is in U.S. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Zie daarvoor de privacybeleid en algemene voorwaarden van Aweber.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Yoga4you.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zoals Google Analytics (anoniem via statistieken). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga4you.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 0640502955 We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Yoga4you.nl
neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Onze website www.yoga4you.nl wordt beveiligd door Bullguard
 • De laptop/pc/gsm is beveiligd met een wachtwoord
 • De laptop/pc/gsm is beveiligd met een geavanceerd anti-virusprogramma

Klachten:
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je met Yoga4you.nl contact opnemen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.